Dane z bilansu MOSiR 2013 - 


Aktywa trwałe - 13 865 212,74
Aktywa obrotowe - 621 032,91
Fundusz - 13 904 158,87
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 582 086,78